PROGRAMUL START-UP DIASPORA

Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre program.
Email address
Secure and Spam free...

Beneficiari neeligibili

START-UP NATION DIASPORA

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii
”START-UP NATION – DIASPORA”.

OLD VERSION

BENEFICIARI NEELIGIBILI

(1) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

* producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

* producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing, precum și:

a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013:

– 031 – Pescuitul

– 032 – Acvacultura

b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013;

c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

ii. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)

  • 051 – Extracția cărbunelui superior
  • 052 – Extracția cărbunelui inferior
  • 061 – Extracția petrolului brut
  • 062 – Extracția gazelor naturale
  • 0721 – Extracția minereurilor de uraniu și toriu
  • 0892 – Extracția turbei
  • 091 – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  • 099 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

g) Ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

(2) (1) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

(2) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune împreună cu cererea de rambursare o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.

(4) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;

(5) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii locului de muncă ocupat cel puțin 2 ani începând cu data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanțare.

(6) Nu sunt eligibile în cadrul Programului societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start – Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;

(7) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

(3) (1) În plus față de criteriile de eligibilitate explicitate la art. 3.2, aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

(2) Documentele care atestă calitatea de rezident în cel puțin ultimele 12 luni până la înscriere sunt prevăzute în Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate publicat în Monitorul Oficial al României nr. 223 / 25 martie 2016.

(3) Aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora, trebuie să fie născuți pe teritoriul României.

NEWSLETTER

Fii la curent cu ultimele Oportunități de Finanțare!

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.

PROGRAMUL START-UP DIASPORA

Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre program.
Email address
Secure and Spam free...